Voorwaarden en Privacy

Welkom bij Reisgidsmadeira.nl. Leest u a.u.b. deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruik maakt van Reisgidsmadeira.nl.

Deze voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en Reisgidsmadeira.nl in relatie tot uw gebruik van de website en de verbonden diensten.

Om van de website en verbonden diensten gebruik te maken, dient u eerst met de voorwaarden akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de website en verbonden diensten gebruik te maken, indien u deze voorwaarden niet aanvaardt.

U kunt deze voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de website en verbonden diensten gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Reisgidsmadeira.nl uw gebruik van de Dienst vanaf dat moment als aanvaarding van de voorwaarden zal opvatten.

Reisgidsmadeira.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen zonder u hiervoor vooraf over te informeren. Daarom is het verstandig om deze voorwaarden regelmatig te bekijken.

Eigendom en auteursrechten

Tenzij anders vermeld, behoren alle rechten, inclusief alle beeld- en auteursrechten, toe aan Reisgidsmadeira.nl

De website en inhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot, grafische elementen, audio, video, html code, buttons, en tekst mogen op geen enkele manier gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd worden zonder voorafgaande toestemming van Reisgidsmadeira.nl.

Alle informatie die u plaatst op Reisgidsmadeira.nl zal worden gezien als niet-vertrouwelijke en rechtenvrije informatie.

Wanneer u informatie of inhoud plaatst op Reisgidsmadeira.nl verleent u Reisgidsmadeira.nl een wereldwijd overdraagbaar recht om deze inhoud te verspreiden en te gebruiken in welke (media) vorm dan ook

Informatie verzonden door Gebruikers en Bezoekers

Als bezoeker van Reisgidsmadeira.nl kunt u informatie versturen en delen met anderen. U begrijpt en verklaart dat u zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud en gevolgen van het plaatsen en versturen van informatie naar Reisgidsmadeira.nl.

Reisgidsmadeira.nl onderschrijft geen enkele aanbeveling, opinie of inhoud welke verstuurd of geplaatst is door leden of bezoekers van Reisgidsmadeira.nl. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af van iedere vorm van inhoud welke verstuurd of geplaatst is door leden of bezoekers.

U garandeert dat u over alle benodigde rechten en licenties e.d. beschikt om informatie of inhoud te versturen of te plaatsen.

U garandeert dat u geen inhoud of informatie zult plaatsen welke onrechtmatig is verkregen.

Het is niet toegestaan informatie of inhoud te versturen of te plaatsen welke onrechtmatig, bedreigend, discriminerend, haatzaaiend, obsceen of pornografisch is.

U begrijpt dat het voor kan komen dat u op Reisgidsmadeira.nl inhoud kan tegenkomen die incompleet, onfatsoenlijk of anderszijds niet acceptabel voor u is. U verklaart hierbij dat u afziet van juridische stappen tegen Reisgidsmadeira.nl mocht u zulke inhoud tegenkomen.

Reisgidsmadeira.nl behoudt zich het recht voor om te bepalen welke inhoud en plaatsingen voldoen aan deze voorwaarden en indien nodig inhoud aan te passen of te verwijderen.

SPAM

Reisgidsmadeira.nl verbiedt SPAM (verzenden van ongevraagde berichten en email) via of naar de website.

Beperkte Aansprakelijkheid

Wij streven naar nauwkeurige en complete inhoud en gegevens maar kunnen dit niet garanderen.

De leden en bezoekers van de website zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan of in te schatten of de informatie compleet en nauwkeurig genoeg is.

Reisgidsmadeira.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf Reisgidsmadeira.nl.

Reisgidsmadeira.nl probeert om 24 uur per dag, 7 dagen per week online te zijn. Wij kunnen dit echter niet garanderen en zijn derhalve niet aansprakelijk indien dit om wat voor reden dan ook niet het geval is. Toegang tot de website kan (tijdelijk) worden opgeschort zonder bericht vooraf.

Reisgidsmadeira.nl is niet aansprakelijk voor:

-de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of

– de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:

— het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in website verschijnen;

— veranderingen die Reisgidsmadeira.nl eventueel in de website aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de website (en/of bepaalde binnen de website geboden opties);

— de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige inhoud en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de aangehouden of verzonden communicatiegegevens;

— het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan YouTube heeft verstrekt; en/of

— het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw YouTube-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.

De hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Reisgidsmadeira.nl gelden ongeacht of Reisgidsmadeira.nl van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

Privacy en persoonlijke Informatie

Gedurende uw bezoek aan Reisgidsmadeira.nl kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens gebruiken en opslaan.

U kunt Reisgidsmadeira.nl bezoeken zonder een gebruikersaccount.

Om gebruik te maken van sommige faciliteiten op Reisgidsmadeira.nl, zoals het plaatsen van een reactie vragen wij enige persoonlijke informatie zoals een emailadres. Tevens dient u een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven om uw account te beschermen van ongeoorloofd gebruik.

Wanneer u Reisgidsmadeira.nl gebruikt kunnen we informatie, zoals klikinformatie opslaan. Indien u een gebruikersaccount heeft dan kunnen wij dit klikgedrag koppelen aan de informatie in uw account. Alle informatie die u verstuurt naar Reisgidsmadeira.nl kunnen wij gebruiken om de werking van de website te verbeteren of om u gerichte advertenties te tonen.

Reisgidsmadeira.nl gebruikt (of kan gebruiken) cookies, ip-adressen en logfile informatie om: (a) ervoor te zorgen dat u bepaalde velden niet steeds opnieuw hoeft in te vullen; (b) te voorzien in persoonlijke informatievoorziening; (c) onze marketing campagnes te monitoren; (d) statistieken bij te houden van onze website (e) relevante advertenties te tonen.

Wij zullen u niet ongevraagd commerciële e-mails sturen zonder dat u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Wij kunnen wel uw email adres gebruiken voor niet-commerciële doeleinden zoals het doorgeven van informatie over de werking van de website.

We zullen uw persoonlijke informatie NIET aan derden verkopen of verhuren, tenzij wij uw permissie hebben of daartoe verplicht zijn vanuit rechtswege. Let op, alle informatie die u vrijwillig online prijsgeeft, kunnen anderen verzamelen en mogelijk (mis-)gebruiken.

Reisgidsmadeira.nl kan links naar andere websites bevatten. Alhoewel deze websites zorgvuldig geselecteerd zijn, kan Reisgidsmadeira.nl niet verantwoordelijk gehouden worden voor de omgang van en met uw persoonlijke gegevens door deze websites. U dient indien mogelijk zelf de voorwaarden en privacy beleid van deze websites te lezen.

Alle informatie die u verstuurt middels het plaatsen van een reactie zal in principe publiekelijk toegankelijk zijn.

Algemene bepalingen

Op deze voorwaarden en website is het Nederlands Recht van toepassing.

De bezoeker en gebruiker is zelf verantwoordelijk voor overeenstemming van deze voorwaarden met mogelijke bepalingen en rechten in het land van waaruit de bezoeker of gebruiker de website gebruikt of bezoekt.

Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de voorwaarden worden verwijderd zonder de overige voorwaarden aan te tasten. De resterende voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.